Vážení, milí členovia a priaznivci OZ Hrad-Slavín,

aj v tomto roku môžete poukázať 2% (resp. 3%) z Vašich daní na činnosť nášho združenia OZ Hrad-Slavín a podporiť tak aktivity, ktorým sa venujeme.

Aktuálne sa sústredíme predovšetkým na týchto aktivitách:

 • postupné oživovanie a celoročné sprístupnenie areálu Mičurin / Ekoiuventy pre verejnosť v spolupráci s ďalšími partnermi (kúpalisko, krúžky, premietania, kultúrne podujatia, vzdelávacie a verejnoprospešné aktivity, …)
 • ochrana a rozvoj mestskej zelene (systematický monitoring a účasť vo výrubových konaniach, pripomienkovanie koncepčných dokumentov)
 • zachovanie a zveľaďovanie prírodných a kultúrnych hodnôt územia, sledovanie súladu zámerov s územno-plánovacou dokumentáciou
 • poskytovanie poradenstva a konzultácií pre verejnosť v oblasti ochrany a tvorby zelene a životného prostredia v obciach i mestách s presahom na kompetentné inštitúcie, konštruktívny aktivizmus, identifikáciu a návrh riešení problémov mestskej časti a mesta, dopravnej situácie a pod.
 • projekt „Zelená zeleni“ zameraný na zásadné zvýšenie kvality zelene a životného prostredia v sídlach a posilnenie celospoločenskej diskusie, informovanosti a participácie v tejto oblasti.

Vašou podporou vo forme 2% zaplatenej dane prispievate nášmu občianskemu združeniu k ochranárskym aktivitám zlepšujúce životné podmienky ľudí a zelene v priestore mesta, ako aj k záchrane národnej kultúrnej pamiatky – potrebné tlačivá nájdete tu (inštrukcie sú nižšie uvedené):

Za podporu Vám srdečne ďakujeme.

______________________________

Názov organizácie: OZ Hrad – Slavín

IČO:  42126894 (v tlačive musí byť zarovnané SPRAVA, ak neviete zarovnať, tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Myjavská 4456/18, 81103 Bratislava, SR

______________________________

Ako postupovať pri poukazovaní 2% (3%) z daní:

1)  Ak ste zamestnanec

 • do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (z potvrdenia o zaplatení dane viete vypočítať maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať)
 • vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane (suma musí byť v hodnote minimálne 3 €, 3% z dane je možné poukázať ak ste v roku 2021 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín, k čomu je potrebné priložiť aj potvrdenie od organizácie, pre ktorú Ste pracovali)
 • tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane a Potvrdenie o zaplatení dane (v prípade 3% z dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) doručte do 30.4.2022 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

2)  Ak ste fyzická osoba

 • vypočítajte si  2% resp. 3% z Vašej dane (pre 3% platí to isté, čo je uvedené vyššie, ak Ste zamestnanec, v prípade 3% z dane je potrebné k daňovému priznaniu priložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti)
 • priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa
 • vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2022 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska a v lehote zaplaťte aj daň z príjmov.

3)  Ak ste právnická osoba

 • vypočítajte si  1% resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby, ktoré môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov (suma musí byť minimálne 8 € na jedného prijímateľa)
  1. ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2022 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane
  2. ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2022 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane
 • priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa, pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a v kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať
 • daňové priznanie doručte do 31.3.2022 na Váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov