AKO CHRÁNIME STROMY 

Občianske združenie je od roku 2015 aktívne aj v téme zelene vo forme ochrany zastavanosti a zelene v meste, systematického monitoringu, pripomienkovaním koncepčných dokumentov, kontrolou výrubu drevín či priamou účasťou na výrubových konaniach najmä v lokalite Starého mesta. 

O tejto dôležitej téme informujeme aj verejnosť, spolupracujeme so samosprávami, zasielame podnety na SIŽP. Kontaktujú nás aj rôzne  subjekty so žiadosťou o pomoc pri riešení problémových, nelegálnych či sporných výrubov. 

PLATFORMA ZELENAZELENI.SK

Pre ochranu zelene sme vybudovali obsiahly online portál www.zelenazeleni.sk, ktorého cieľom bolo vytvoriť najväčšiu databázu online informácii, textových, obrazových a video dokumentov a vytvorenie najširšej online diskusnej platformy v oblasti verejnej politiky starostlivosti o zeleň v zastavaných územiach na území Slovenskej republiky. Príprava na zmenu klímy prostredníctvom starostlivosti o zeleň vyžaduje najmä vytvorenie pocitu potreby a naliehavosti naprieč spoločnosťou, od zamestnancov verejnej správy cez MNO až po jednotlivcov.

PRECEDENS ZODPOVEDNOSTI   

V júni 2021 podalo OZ Hrad – Slavín na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v súvislosti s dekapitáciou obrovského množstva stromov a mohutnými orezmi v Spišskej Novej Vsi. V októbri prišlo z Inšpekcie stanovisko, kde bolo skonštatované poškodenie 115 líp malolistých. Voči subjektu, ktorý spôsobil túto škodu bude nasledovať trestné konanie, kde hrozí pokuta až do výšky 46.000 eur. Toto rozhodnutie a trestné konanie môže znamenať precedens, ktorý našej spoločnosti môže ukázať, že necitlivosť, nedbalosť a neodbornosť spôsobená na stromoch môže znamenať aj trestnoprávne konanie, vysoké pokuty, ale najmä fakt, že vzrastlé stromy sú pre nás život hodnotné a významné.

AK VIETE O PROBLÉME, OZVITE SA NÁM   

Pokiaľ viete, že sú nejaké stromy v ohrození, v nevhodnej starostlivosti, viete o nelegálnom výrube, alebo potrebujete v tejto problematike pomôcť, kontaktujte nás.