OCHRANA STROMOV

Stromový ombudsman bude multifunkčná, virtuálna platforma, spájajúca ľudí – priateľov stromov – po celom Slovensku do jedného, unikátneho miesta s cieľom celoplošne chrániť stromy, zeleň a edukovať verejnosť v tejto dôležitej téme. Tento online priestor prinesie ľuďom podporné, edukatívne, inšpiratívne zdroje, dáta, informácie na tému stromov, ich fascinujúceho, skrytého sveta. 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Hlavné ciele združenia sú ochrana a rozvoj mestskej zelene. Dlhodobo sa združenie angažuje v tejto dôležitej téme. Pozorujeme a chránime stromy okolo nás, zúčastňujeme sa výrubových konaní, informujeme verejnosť, spolupracujeme so samosprávami, zasielame podnety na SIŽP. Kontaktujú nás aj iné subjekty so žiadosťou o pomoc. 

Zdravé stromy a zeleň sú základom nášho fyzického i psychického zdravia. Stromy pomáhajú zmierňovať globálne otepľovanie, produkujú kyslík, ochladzujú mestá a obce, čistia vzduch, zadržiavajú vodu v krajine. 

HODNOTA A VÝZNAM STROMOV

Súčasný mestský životný štýl je spojený s chronickým stresom, nedostatočnou fyzickou aktivitou a vystaveným environmentálnym rizikám. Na druhej strane ale mestský zelený priestor, ako sú parky, aleje, ihriská či lesoparky môžu podporiť duševné a fyzické zdravie, znížiť chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov miest. Zeleň poskytuje priestor psychickú relaxáciu a zmiernenia stresu a má pozitívny vplyv na susedskú komunitu.

Združenie sa venuje ochrane zelene osvetou, i prevenciou vo forme konkrétnych opatrení,  monitorigov, i účasťou výrubových konaní najmä v lokalite Starého mesta. Aby práca ochrany stromov bola efektívnejšia, s väčším dosahom i dopadom, vznikla idea Stromového ombudsmana.

STRUČNÁ ANOTÁCIA PROJEKTU

Hlavným cieľom platformy bude učiť a informovať verejnosť o obrovskej hodnote stromov pre život nielen našej populácie, ale všetkého živého na planéte Zemi. 

Na platforme bude zriadený aj nový inštitút na ochranu stromov, t.j. STROMOVÝ OMBUDSMAN, ktorého hlavná úloha bude šíriť informovanosť, pomoc pri procesných úkonoch, výrubových konaniach, atď. STROMOVÝ OMBUDSMAN bude na jednej strane chrániť ohrozené stromy a na druhej strane informovať, chrániť ľudí, aby nedošlo k ohrozeniu ich zdravia či života necitlivou výsadbou alebo nekvalitnou starostlivosťou o zeleň.

FUNKCIONALITA ZELENEJ PLATFORMY

Online platforma bude mať veľmi dôležitý presah aj do reálneho života ľudí – i mládeže. Zviditeľní tých, ktorí robia na Slovenskú dobré veci, skutky pre stromy, lesy, prírodu a ľudí. Poukáže ale aj na tých, ktorí nekonajú v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a svojou nezodpovednosťou ohrozujú seba, stromy, aj svoje okolie. Platforma ponúkne dôležité fakty, články, zákony, usmernenia. Ponúkneme overené postupy, rady, inšpirácie.

Na platforme budú nasledujúce funkcionality, ktoré budú pomáhať ľuďom zorientovať sa lepšie v tejto téme:

 • mapa Slovenska s inštitúciami na kompetentné úrady
 • nahlasovanie konaní, sťažností
 • poradenstvo a právna pomoc
 • magazín s článkami
 • prehľad podujatí, týkajúcich sa tématicky stromov a zelene
 • podpora projektov vo forme špeciálneho podporného systému
 • zdieľanie zdrojov, produktov, služieb, tvorby v danej téme 
 • edukatívne balíčky pre školy (ponuka produktov a služieb v rôznych formách – online prednášky, workshopy, knihy, dokumentárne filmy, výstavy, sadenice stromov, iné)  

TIMING PROJEKTU

 1. Realizačné práce – od januára 2022
 2. Spustenie platformy – marec 2022 

JEDINEČNOSŤ PROJEKTU

Viac riešení na jednom mieste – komplexnosť a centralizácia dát, informácií, služieb, produktov na jednom mieste pre všetkých záujemcov o prírodu, pre všetkých priateľov stromov.

Virtualita ako podporný nástroj reality – služby a produkty projektu budú vytvorené prostredníctvom online rozhrania ako nástroj pre podporu riešení a zlepšení reality.

Udržateľnosť projektu – kombinácia dobročinného, verejnoprospešného i komerčného rozmeru pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu.

Dosah projektu – efektívnejšie cielenie, s celoslovenským zásahom, s presahom k mladej generácii.

VIETE O STROMOCH, ŽE… 

 1. Pomáhajú zmierňovať globálne otepľovanie – zeleň a stromy predstavujú najefektívnejší spôsob čerpania oxidu uhličitého z atmosféry. Jeden dospelý strom môže absorbovať 21,6 kg oxidu uhličitého za rok
 2. Ochladzujú mestá a obce – zeleň a stromy ochladzujú mesto tienením domovov a ulíc, prerušovaním mestských „tepelných ostrovov“ a uvoľňovaním vody do vzduchu. Zatienený povrch môže byť o 20°C chladnejší ako teplota na netienených povrchoch
 3. Čistia vzduch – zeleň a stromy absorbujú znečisťujúce plyny (oxidy dusíka, oxid siričitý, olovo, ozón) a filtrujú častice zo vzduchu ich zachytávaním na listoch a kôre. Výskumy ukázali zníženie častíc z výfukových plynov automobilov na uliciach lemovaných stromami až o 60%
 4. Skrášľujú prostredie – estetický vplyv zelene pre mestské prostredie je nespochybniteľný. Stromy sú vizuálne príťažlivé a výrazne zlepšujú vzhľad dvorov, ulíc, štvrtí alebo celých častí miest
 5. Produkujú kyslík – ľudský život je závislý na stromoch a zeleni. Stromy produkujú kyslík, ktorý nevyhnutne potrebujeme. Jeden dospelý strom dokáže za vegetačné obdobie vyprodukovať toľko kyslíka, ako spotrebuje 10 ľudí za rok
 6. Podporujú zdravie a pohodu – pobyt medzi zeleňou a stromami pomáha sústredeniu a znižuje mentálnu únavu. Stromy majú pozitívny vplyv na astmu, hypertenziu a iné choroby súvisiace so stresom. Štúdie ukázali, že pacienti s výhľadom z okien na stromy sa zotavujú rýchlejšie a s menšími komplikáciami
 7. Zadržiavajú vodu v krajine –  zeleň a stromy v sebe dokážu zadržať veľké množstvo vody a predstavujú najprirodzenejší spôsob, ako sa dažďová voda dostane do zeme. Stromy tienia a tak zabraňujú prehrievaniu a odparovaniu vody z krajiny. Jeden dospelý strom dokáže zachytiť takmer 9 tis. litrov dažďovej vody za rok
 8. Čistia vodu a mesto – zeleň a stromy prirodzene filtrujú znečistenú dažďovú vodu ako aj vodu znečistenú od škodlivých chemikálií nazbieraných z ciest a chodníkov
 9. Znižujú hluk – každá zeleň, trávniky, kríky aj stromy prirodzene pohlcujú zvuk. V hlubokom lese sú hodnoty hladiny hluku okolo 15dB. Už pás zelene široký 3 metre znižuje v meste hladinu hluku o 25%. Stromy v meste dokážu znížiť hluk o 5 -10 decibelov
 10. Ochraňujú pôdu – zeleň a stromy ochraňujú pôdu pred nadmerným rozpadom, vysúšaním a eróziou. Najdôležitejšiu úlohu v ochrane pôdy pred eróziou zohráva nenarušený pôdny kryt pokrytý zeleňou. Stromy a zeleň sa od nepamäti pouźívali na spevňovanie svahov, hrádzí, tokov potokov a riek
 11. Podporujú život a biodiverzitu – zeleň a stromy sú základný pilier ekosystému našej krajiny aj našich miest a obcí. Každý strom plní mnoho rôznych funkcií. Vďaka tomu existuje množstvo ďalších organizmov, pretože žiadny nemôže existovať izolovanie od svojho okolia
 12. Poskytujú jedlo – možnosti využitia rastlín a ich plodov v jedálničku ľudí a zvierat sú takmer neobmedzené. Jedna dospelá jabloň môže priniesť až 100 kg ovocia za rok a môže byť zasadená aj na najmenšom mestskom alebo obecnom pozemku. Okrem ovocia pre ľudí tieto stromy poskytujú obživu pre vtáky a mnohé ďalšie zvieratá
 13. Stromy dokážu komunikovať prostredníctvom svojho koreňového systému a húb, ktoré na ňom rastú
 14. každú hodinu na Zemi ubudne približne 2000 ha lesov. Takmer polovicu vyťaženého dreva a 72% papiera spotrebuje 22% populácie
 15. Stromy sú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi. Zvyčajne sa dožívajú stovky rokov a niektoré žijú aj viac ako tisíc rokov. Najstarší strom na svete v Bielych Horách v Kalifornii má 4.800 rokov 
 16. Na Zemi je známych približne 60 tisíc druhov stromov. Viac ako polovica druhov stromov žije iba v jednej krajine 
 17. Stromy sa na Zemi nevyskytovali počas prvých 90% jej existencie – v tom čase nežili ani ľudia.