Občianske združenie Hrad – Slavín vzniklo v roku 2006 ako lokálne združenie reagujúce na aktuálne výzvy a problémy najmä v priestore Starého mesta. Činnosť sa neskôr rozšírila na celé Slovensko.

Angažujeme sa v rôznych verejnoprospešných aktivitách súvisiacich najmä s ochranou zastavanosti a zelene v meste, kontrolou výrubu drevín, vzdelávaním, ochranou životného prostredia a národnej kultúrnej pamiatky Mičurin.

Združenie taktiež realizovalo národný projekt Zelená zeleni, ktorý pracuje s témou klimatickej zmeny a dokázal zapojiť do spolupráce všetky kraje Slovenska.

Združenie má v súčasnosti 514 členov, medzi ktorými sú Mikuláš Huba, Marko Huba, Zuzana Krónerová, Samo Slovák, Alexandra Kusá, Kamil Procházka, Mária Fiľková, Juraj Nvota, Rudolf Žajdlík alebo Radomír Nosáľ.

Hlavné aktivity združenia

  • podpora, rozvoj a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých 
  • postupné oživovanie a celoročné sprístupnenie areálu Mičurin – Ekoiuventy – pre verejnosť v spolupráci s ďalšími partnermi
  • ochrana a rozvoj mestskej zelene, podpora a rozvoj zdravého životného priestoru v podmienkach mesta (systematický monitoring a účasť vo výrubových konaniach, pripomienkovanie koncepčných dokumentov)
  • ochrana životného prostredia, zachovanie a zveľaďovanie prírodných a kultúrnych hodnôt územia (sledovanie súladu zámerov s územno-plánovacou dokumentáciou)
  • občianska angažovanosť a konštruktívny aktivizmus reagujúci na rôzne výzvy, problémy, či zámery /tretích strán/. Poskytovanie poradenstva a konzultácií pre verejnosť v oblasti ochrany a tvorby zelene a životného prostredia v obciach i mestách s presahom na kompetentné inštitúcie, identifikáciu a návrh riešení problémov mestskej časti a mesta, dopravnej situácie a pod.

Na stiahnutie