CIEĽOM PROJEKTU

Projekt Zelená zeleni sa zameriava na zvýšenie občianskej informovanosti a participácie v oblasti verejnej politiky starostlivosti o zeleň v zastavaných územiach (mestá a obce) v súvislosti so zmenu klímy. Hlavným cieľom bolo vytvoriť internetovú platformu www.zelenazeleni.sk, meranie teploty, hluku, bezpečnosti drevín v zastavanom území a odborne vzdelávať.

PLATFORMA ZELENAZELENI.SK

Cieľom tejto činnosti je vytvorenie najväčšej databázy online informácii, textových, obrazových a video dokumentov a vytvorenie najširšej online diskusnej platformy v oblasti verejnej politiky starostlivosti o zeleň v zastavaných územiach na území Slovenskej republiky. Príprava na zmenu klímy prostredníctvom starostlivosti o zeleň vyžaduje najmä vytvorenie pocitu potreby a naliehavosti naprieč spoločnosťou, od zamestnancov verejnej správy cez MNO až po jednotlivcov.

 • internetový portál www.zelenazeleni.sk – informačný portál s diskusnou platformou a emailovou službou “zeleň v mojom okolí”
 • video kanál s množstvom vlastného originálneho video obsahu určený širokému spektru užívateľov
 • instagram s množstvom vlastného originálneho vizuálneho obsahu s cieľom vzbudiť vzťah k zeleni mladšiu generáciu
 • Facebook stránka s množstvom príspevkov sledujúcich aktuálne dianie a príklady dobrej praxe

Projekt významne prispel k naplneniu práva na informácie o životnom prostredí a práva na účasť v rozhodovacích procesoch. Informácie boli užívateľom podané prostredníctvom najmodernejších spôsobov komunikácie prispôsobené potrebám konkrétnej cieľovej skupiny. Napríklad zamestnanec orgánu verejnej správy alebo MNO mohol pri svojej práci využiť rôzne štandardy, príklady dobrej praxe, manuály, rozhodnutia, smernice a množstvo iných odborných materiálov v textovej podobe. Pre obyvateľa obce/mesta môže byť naopak užitočnejšie video vysvetľujúce starostlivosť o mestskú zeleň, rozhovor s kompetentnými osobami alebo manuál ako participovať v komunálnych zámeroch, správnych konaniach či komunitnej spolupráci. Súčasťou tejto aktivity je aj tvorba vlastného originálneho textového a audiovizuálneho obsahu. Originálne materiály budú dopĺňané zbieraním informácii a dokumentov od ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti verejnej politiky starostlivosti o zeleň.

Veríme, že včasná a dostatočná informovanosť o verejnej politike a rozhodovaní v oblasti starostlivosti o zeleň môže výrazne prispieť k občianskej aktivite, verejnej participácii, odbornosti aj kvalite výkonu verejných politik. Priamym následkom tejto činnosti by malo byť zvýšenie transparentnosti rozhodovania a zníženie pravdepodobnosti korupčného konania. Dôraz bude kladený na individuálnu aktivitu, spoluprácu a spoluzodpovednosť jednotlivcov a subjektov pôsobiacich v procesoch týkajúcich sa životného prostredia v zastavanom území. Prioritou projektu Zelená zeleni je kontinuálne vzbudzovať záujem a úctu k prírode, právnemu poriadku SR a dobrým mravom.

Cieľové skupiny portálu:

 • zástupcovia orgánov verejnej správy
 • zástupcovia MNO a iné organizácie, nezávislé platformyplatformy
 • zástupcovia ad hoc zoskupenia, partnerstiev, lokálne iniciatívy
 • majitelia pozemkov a zelene
 • široká verejnosť, jednotlivci
 • vysoké školy, profesori, učitelia, študenti
 • špecialisti, odborníci, znalci, realizačné firmy

MERANIE TEPLOTY, HLUKU A BEZPEČNOSTI DREVÍN V ZASTAVANOM ÚZEMÍ

Projekt Zelená zeleni prostredníctvom moderných technológii realizoval merania teplôt zastaveného územia a vytváral teplotné mapy. Dáta podané v správnej podobe môžu zvýšiť pocit naliehavosti a iniciovať lepšie verejné politiky v súvislosti s prípravou na zmenu klímy a politikou starostlivosti o zeleň.

Výsledkom meraní hluku v prostredí bolo vytvorenie hlukových máp, určenie prekročenia akčných hodnôt a návrh možných riešení prostredníctvom starostlivosti o zeleň.
Posudzovanie bezpečnosti stromov exaktnými meracími zariadeniami prispeje k výraznému zlepšeniu rozhodnutí v oblasti starostlivosti o dreviny, a že sa stane štandardným postupom vo výrubových konaniach na území Slovenskej republiky.

ODBORNÉ VZDELÁVANIE A VYTVORENIE NEFORMÁLNEJ SIETE SPOLUPRACUJÚCICH SUBJEKTOV

Verejné politiky tvoria ľudia a kvalitnejšie verejné politiky tvoria kvalitnejší a vzdelanejší ľudia. Veríme v silu odbornosti, vzdelania, výmeny informácii, diskusie, partnerstiev a spolupráce.

Uskutočnili sme tieto činnosti v rámci dvojročnej realizácie projektu Zelena zeleni:

 • 4 konferencie na území SR (západ, východ, sever a juh SR) na tému verejných politík starostlivosti o zeleň v súvislosti s prípravou na zmenu klímy. Učené pre zamestnancov verejnej správy, odborníkov, zástupcov MNO, realizačné firmy a iné subjekty.
 • 8 seminárov pre obyvateľov (podľa jednotlivých krajov) na tému možnosti participácie obyvateľov vo verejných politikách a správnych konaniach v oblasti starostlivosti o zeleň
 • 8 školení pre zamestnancov orgánov verejnej správy najmä samosprávy (podľa jednotlivých krajov) – na tému verejných politík starostlivosti o zeleň v súvislosti s prípravou na zmenu klímy

Cieľ projektu sme dosiahli najmä prostredníctvom tvorby a šírenia informácií, dátových podkladov, textových a audiovizuálnych materiálov prostredníctvom moderných spôsobov komunikácie prispôsobených potrebám jednotlivých cieľových skupín a prostredníctvom podpory vzdelávania a diskusie medzi jednotlivých cieľovými skupinami :

Miesto realizácie:
Bratislava – mestská časť Ružinov, Šenkvice, Zvolen, Vavrišovo, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, Košice – mestská časť Juh, Štrba, Sabinov, Búč, Prievidza, Štvrtok, Trenčín, Senica